Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://drzewa.slask.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest :

Marcin Stecz
Sokolniki 19
42-320 Niegowa

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem steczmen@gmail.com.

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://drzewa.slask.pl jest: Marcin Stecz, Sokolniki 19, 42-320 Niegowa
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym oraz za pomocą czatu na stronie
  https://drzewa.slask.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Gromadzenie danych

Następujące rodzaje danych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

1. w zakresie korzystania z witryny przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do witryny nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony witryny.

2. W zakresie korzystania z funkcjonalności witryny możesz jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko
 • dane takie jak adres e-mail, które podajesz podczas kontaktu z nami za pośrednictwem dostępnego w witrynie formularza kontaktowego lub chatu.
 • treści komunikacyjne i metadane;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Witryny w zakresie niektórych funkcji, które tego wymagają.

§3. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem witryny dane dotyczące Ciebie mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości witryny do Twoich potrzeb oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub chatu zapytanie przez Ciebie.

Kontaktując się ze Nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz Nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z Nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO(uzasadniony prawnie interes administratora) – przez okres w jakim administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,


Również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

§4. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);
 • i wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Twoje prawa :

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo usunięcia Twoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


§5. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

§6. Wykorzystanie plików Cookies – ciasteczka

Witryna, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.

W ra­mach funk­cjo­no­wa­nia witryny mo­gą być sto­so­wa­ne dwa ro­dza­je pli­ków co­okies:

 1. Pli­ki co­okies „se­syj­ne” (ses­sion co­okies), któ­re są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, prze­cho­wy­wa­ny­mi w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej) oraz
 2. Pli­ki co­okies „sta­łe” (per­si­stent co­okies), któ­re są prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w pa­ra­me­trach pli­ków co­okies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.

W ra­mach funk­cjo­no­wa­nia Witryny mo­gą być sto­so­wa­ne na­stę­pu­ją­ce ro­dza­je pli­ków co­okies:

 1. „nie­zbęd­ne” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce ko­rzy­sta­nie z usług do­stęp­nych w ra­mach Por­ta­lu, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne do usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­mach Por­ta­lu;
 2. pli­ki co­okies słu­żą­ce do za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wy­ko­rzy­sty­wa­ne do wy­kry­wa­nia nad­użyć w za­kre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­mach Por­ta­lu;
 3. „wy­daj­no­ścio­we” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie in­for­ma­cji o spo­so­bie ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Por­ta­lu;
 4. „funk­cjo­nal­ne” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce „za­pa­mię­ta­nie” wy­bra­nych przez Użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję in­ter­fej­su Użyt­kow­ni­ka, np. w za­kre­sie wy­bra­ne­go ję­zy­ka lub re­gio­nu, z któ­re­go po­cho­dzi Użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wy­glą­du stro­ny in­ter­ne­to­wej itp.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1)dostosowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego preferencji (ciasteczka są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia,bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika – użytkownik anonimowy),

2)przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3)zapewnienia bezpieczeństwa działania Witryny.

Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej, w szczególności może zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

Dezaktywacja ciasteczek może spowodować jednak ograniczenie funkcjonalności witryny.

Google Analytics

Niektóre informacje pochodzące z plików cookies mogą być udostępniane współpracującym z Nami reklamodawcom oraz partnerom.

Witryna korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych dostarczanym przez Google Inc. (1600Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności Google Inc.znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google reCAPTCHA

W witrynie astosowano Google reCAPTCHA, która podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google. Usługi reCAPTCHA można używać wyłącznie do zwalczania spamu i nadużyć w witrynie. . Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc.

Narzędzia społecznościowe.

Na Naszej witrynie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest.

 1. W witrynie mo­gą zo­stać za­miesz­czo­ne zin­te­gro­wa­ne wtycz­ki oraz linki do por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go Fa­ce­bo­ok.com („Fa­ce­bo­ok”), któ­re­go do­staw­cą jest spół­ka Fa­ce­bo­ok Inc. (ad­res: 1601 S. Ca­li­for­nia Ave, Pa­lo Al­to, CA 94304, USA). Wtycz­ki oraz linki do Fa­ce­bo­ok moż­na roz­po­znać po de­dy­ko­wa­nym lo­go Fa­ce­bo­oka za­miesz­czo­nym w witrynie, któ­re sta­no­wi hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Cen­trum w Fa­ce­bo­oku. Po­przez ak­tyw­ne na­ci­śnię­cie wtycz­ki, sta­no­wiącej hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Naszej witryny w Fa­ce­bo­oku, zo­sta­nie na­wią­za­ne bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie po­mię­dzy prze­glą­dar­ką in­ter­ne­to­wą Użyt­kow­ni­ka, za­in­sta­lo­wa­ną na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a ser­we­rem Fa­ce­bo­oka, w wy­ni­ku cze­go w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej Użyt­kow­ni­ka zo­sta­nie wy­świe­tlo­ny fan­pa­ge Cen­trum w Fa­ce­bo­oku. W wy­ni­ku ta­kie­go prze­kie­ro­wa­nia Wła­ści­ciel witryny nie zbie­ra ani nie prze­twa­rza da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka a podmio­tem zbie­rającym i prze­twa­rzającym da­ne oso­bo­we bę­dzie do­staw­ca Fa­ce­bo­ok, zgod­nie z swo­ją po­li­ty­ką pry­wat­no­ści. Link do polityki prywatności Facebook:
  Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 2. W witrynie mo­gą zo­stać za­miesz­czo­ne zin­te­gro­wa­ne wtycz­ki oraz linki do Go­ogle , któ­re­go do­staw­cą jest spół­ka Go­ogle Inc. (ad­res: 1600 Am­phi­the­ater Par­kway, Mo­un­ta­in View, CA 94043, USA). Wtycz­ki i linki do Go­ogle moż­na roz­po­znać po de­dy­ko­wa­nym lo­go Go­ogle za­miesz­czo­nym w Witrynie, któ­re sta­no­wi hi­per­łą­cze do Google. Po­przez ak­tyw­ne na­ci­śnię­cie wtycz­ki, sta­no­wiącej hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Por­ta­lu w Go­ogle+, zo­sta­nie na­wią­za­ne bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie po­mię­dzy prze­glą­dar­ką in­ter­ne­to­wą Użyt­kow­ni­ka, za­in­sta­lo­wa­ną na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a ser­we­rem Go­ogle, w wy­ni­ku cze­go w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej Użyt­kow­ni­ka zo­sta­nie wy­świe­tlo­na treść na temat naszej witryny w Go­ogle. W wy­ni­ku ta­kie­go prze­kie­ro­wa­nia Wła­ści­ciel witryny nie zbie­ra ani nie prze­twa­rza da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka a podmio­tem zbie­rającym i prze­twa­rzającym da­ne oso­bo­we bę­dzie do­staw­ca Go­ogle+, zgod­nie z swo­ją po­li­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 3. W Naszej witrynie mo­gą zo­stać za­miesz­czo­ne zin­te­gro­wa­ne wtycz­ki i linki do por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go In­sta­gram.com („In­sta­gram”), któ­re­go do­staw­cą jest spół­ka In­sta­gram LLC (ad­res: 1601 Wil­low Ro­ad, Men­lo Park, CA 94025, USA). Wtycz­ki oraz linki do Instagramu moż­na roz­po­znać po de­dy­ko­wa­nym lo­go In­sta­gram za­miesz­czo­nym w witryny, któ­re sta­no­wi hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Cen­trum w In­sta­gramie. Po­przez ak­tyw­ne na­ci­śnię­cie wtycz­ki, sta­no­wiącej hi­per­łą­cze do fan­pa­ge witryny w In­sta­gramie, zo­sta­nie na­wią­za­ne bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie po­mię­dzy prze­glą­dar­ką in­ter­ne­to­wą Użyt­kow­ni­ka, za­in­sta­lo­wa­ną na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a ser­we­rem In­sta­gram, w wy­ni­ku cze­go w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej Użyt­kow­ni­ka zo­sta­nie wy­świe­tlo­ny fan­pa­ge witryny w In­sta­gramie. W wy­ni­ku ta­kie­go prze­kie­ro­wa­nia Wła­ści­ciel witryny nie zbie­ra ani nie prze­twa­rza da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka a podmio­tem zbie­rającym i prze­twa­rzającym da­ne oso­bo­we bę­dzie do­staw­ca In­sta­grama, zgod­nie z swo­ją po­li­ty­ka pry­wat­no­ści.
  Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 4. W Naszej witrynie mo­gą zo­stać za­miesz­czo­ne zin­te­gro­wa­ne wtycz­ki i linki do por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go Pinterest.com („Pinterest”), któ­re­go do­staw­cą jest Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. . Wtycz­ki oraz linki do Pinterest moż­na roz­po­znać po de­dy­ko­wa­nym lo­go Pinterest za­miesz­czo­nym w witryny, któ­re sta­no­wi hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Cen­trum w Pinterest . Po­przez ak­tyw­ne na­ci­śnię­cie wtycz­ki, sta­no­wiącej hi­per­łą­cze do fan­pa­ge witryny w Pinterest , zo­sta­nie na­wią­za­ne bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie po­mię­dzy prze­glą­dar­ką in­ter­ne­to­wą Użyt­kow­ni­ka, za­in­sta­lo­wa­ną na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a ser­we­rem Pinterest , w wy­ni­ku cze­go w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej Użyt­kow­ni­ka zo­sta­nie wy­świe­tlo­ny fan­pa­ge witryny w Pinterest . W wy­ni­ku ta­kie­go prze­kie­ro­wa­nia Wła­ści­ciel witryny nie zbie­ra ani nie prze­twa­rza da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka a podmio­tem zbie­rającym i prze­twa­rzającym da­ne oso­bo­we bę­dzie do­staw­ca Pinterest , zgod­nie z swo­ją po­li­ty­ka pry­wat­no­ści.
  Pinterest – http://pinterest.com/about/privacy/
 5. Nasza witryna korzysta z wtyczek i linków prowadzących do Twitter i dostarczanych przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Treść z serwerów Twitter jest pobierana, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, używając odpowiedniego przycisku. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na konto Twitter, Twitter może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Korzystanie z przycisków Twitter leży w interesie wymiany informacji na temat naszych usług i ulepszania ich. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zastosowanie ma polityka ochrony danych Twitter: https://twitter.com/de/privacy.


§7. Zmiana polityki prywatności

My jako administrator witryny zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania witryny lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://drzewa.slask.pl/polityka-prywatnosci/.

§8. Logi serwera

Korzystanie z witryny wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest witryna. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z witryny i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania witryny, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.